Podmínky.

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek www.czechfashioncouncil.com (dále jen „webové stránky“) třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“).
Podmínky
Před užitím webových stránek je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami.
Vlastníkem a provozovatelem webových stránek je spolek Czech Fashion Council, z.s., IČO: 02017971, se sídlem Praha 1, Celetná 558/12, PSČ 110 00, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 26062 (dále jen „CFC“), který je oprávněn v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
Jakékoliv další šíření obsahu webových stránek pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu CFC jsou zakázány. Poruší-li takto uživatel webových stránek tento zákaz a CFC tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Na webových stránkách mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tato data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn.
Obsah webových stránek je pouze informativního charakteru. Jejich provozováním CFC neposkytuje kvalifikované rady ani jiné odborné služby ve smyslu českých právních předpisů.
CFC neodpovídá za správnost či úplnost obsahu stránek, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek.
CFC si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat obsah webových stránek. CFC dále nenese odpovědnost za obsah vytvořený uživateli jako komentář či příspěvek do diskuse a vyhrazuje si právo odstranit nevhodné komentáře.
DIVIDER_Arrows

Podmínky
ochrany
osobních
údajů

Jaké informace jsou shromažďovány?
Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách nebo se přihlásí k odběru novinek. Účelem jejich zpracovávání je především:
  • zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů,
  • plnění všech povinností dle smluv uzavřených s uživateli a výkon a ochrana všech práv CFC i dle těchto smluv a dle zákona,
  • plnění zákonných povinností,
  • zajištění kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely, zejména informování uživatelů o produktech a službách CFC,
  • nabízení produktů a služeb,
  • provádění analýz preferencí uživatelů a zobrazování obsahu,
  • marketingové účely.
CFC shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. CFC nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

CFC zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. CFC dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

CFC může osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. CFC zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede CFC likvidaci osobních údajů. Při registraci na webových stránkách, může být uživatel v případě potřeby vyzván k zadání jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy. Stránky však lze navštěvovat rovněž anonymně.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele. E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům provozovatele.
Používají webové stránky cookies?
Ano (Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňuje stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace). Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Webové stránky cookies nepoužívá pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.
CFC nebude sdělovat, obchodovat nebo jinak převádět na třetí osoby osobní údaje uživatelů vyjma osob, které zajištují provoz, vedení podnikání nebo údržbu webových stránek. Osobní údaje uživatelů lze zveřejnit, pokud je jejich zveřejnění v souladu se zákonem nebo zákonem vynuceno nebo pokud je jejich zveřejnění nutné k ochraně bezpečnosti a práv jiných. Neosobní identifikační informace návštěvníka, mohou být poskytnuty jiným osobám k marketingovým či reklamním účelům.

Odkazy třetích stran
CFC může nabízet produkty nebo služby třetích stran, na webových stránkách. Tyto aktivity (stránky) třetích stran jsou samostatné a nezávislé politiky ochrany osobních údajů webových stránek. CFC nenese žádnou odpovědnost za obsah a činnosti syntézy odkazovaných stránek. CFC se snaží chránit integritu webových stránek a jakákoliv zpětná vazba bude vítána.
Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro informace shromažďované prostřednictvím internetové www.czechfashioncouncil.com v režimu online, nikoliv však k informacím shromažďovaným v režimu offline.
Váš souhlas


Užíváním webových stránek uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese: info@czechfashioncouncil.com. Odvoláním souhlasu může být uživateli přerušeno poskytování služeb, které je s poskytnutím souhlasu přímo spojeno.

Kontakt.

Czech Fashion Council, z.s.
Celetná 558/12,
Praha,
PSČ 110 00
Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací.

Your Fashion Story
Start Here.

LINE-H-Space-301

Sector

Design
Art
Craft
Media
LINE-H-Space-301

Industry

Fashion
Jewellery
Accessories
Shoes


LINE-H-Space-301

Happenings

Weekly Spin
HQ Calling
Calendar
Support
LINE-H-Space-301

Share

Talks Show
Podcast
Shows
Events
 
LINE-H-Space-301

Connect

Business
Education
Sponsoring
Mapping
LINE-H-Space-301

Focus

Women
Men
Kids
Pets
LINE-H-Space-301

Navigate

LINE-H-Space-301

Address

Czech Fashion Council
Celetná 558/12
Praha 1
110 00
Czech Republic

LINE-H-Space-301

Kontakt

+420 123 456 789

Všechny značky a ochranné známky prezentované na webových stránkách Czech Fashion Council™️ jsou vlastnictvím příslušných společností nebo agentur. Projekty představují spolupráci návrhářů, designérů, stylistů, umělců a jejich iniciativ. Žádný ze zde uvedených projektů nekopírujte ani nezveřejňujte bez písemného souhlasu CFC™️ (případně CFH™️ nebo CFF™️) a/nebo příslušných společností a agentur.

Back to top Arrow
View